Overgrebene mod mennesker med diabetes 1 – 1989 – 2014

Historien om dansk diabetesbehandling i perioden 1989 – 2014 er et eksempel på, hvordan behandlerskabte fordomme og ulovlige forsøg med mennesker skaber alvorlige trivsels- og helbredsmæssige problemer for de mennesker, fordommen er rette imod.

» Diabetes 1 – enkel beskrivelse

» Sundhedsprofil: Principiel aflivning af mennesker med diabetes 1

» Jeg blev OFFER – for en PSYKISK SYG kollega – og der var ingen, der tog mit alvorligt

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser

» Overgrebene mod mennesker med diabetes 1 1989 – 2014

» SUNDHEDSPROFILER

» Paradigmeskift på tværs af kulturen

SUNDHEDSPROFILER

…om sundhedssyn, menneskesyn og behandlingsmuligheder…

 • Perspektiv
  • Behandlingsformer & Sundhedssyn
  • Menneskesyn
  • Sundhedsprofiler
  • Udviklingsområder
 • Behandlingsområder
  • Bevidsthed & Psyke
  • Diabetes 1
  • Diabetes 2
  • Forhøjet stofskifte
  • Stress & Depression
 • Vilkår
  • Arbejdsmiljø
  • Patientrollen
  • Sociale vilkår & Trivsel
  • Sundhedspolitik
  • Videnskabsetik

» SUNDHEDSPROFILER

Gud eller kosmisk energi – gør det nogen forskel?

Indenfor nogle religiøse og åndelige retninger tales der om en Guddom – indenfor andre – om universel kosmisk energi.

Men er det uforeneligt?

I de sammenhænge hvor man taler om en Guddom, er denne Guddom almægtig og allestedsnærværende. Er det ikke det samme som universel komisk energi? Bortset fra at man lader en personificeret Guddom have denne kosmiske evne?

Fællesnævneren er det almægtige og allestedsnærværende.

Og så vil det i øvrigt aldrig kunne lade sig gøre at bevise et personificeret Gudsbillede 😉

Det handler om tro 🙂

Så det troende element handler mest om, hvorvidt man tror, at der eksisterer en eller anden form for universel kraft, der styrer og påvirker menneskeheden.

Eller går det den anden vej på?

Den kosmiske energi skabes af menneskenes tro? 😉

Ja – den er svær? 🙂

For det kan jo ikke bevises 😉

Det eneste, der kan bevises, er, at menneskers tro spiller ind på trivslen og livskvaliteten 🙂

» HELSE & HOLISME

» Det religiøse og åndelige paradigmeskift

» Mental, religiøs, åndelig og spirituel frihed skaber effektive mennesker

» Det logiske gudsbevis

» Et “usynligt” Gudsbillede

» Gud – ER – “solskin”

» Nirvana (religion.dk)

» New Age (Wikipedia)

» UNIVERSEL TRO?

» TROSVINKLER

» Paradigmeskift på tværs af kulturen

Folkekirkens form og indhold?

Folkekirkens store udfordring er at få adskilt form og indhold.

Og på det punkt er det vigtigt at få adskilt, hvad der hører hjemme i de forskellige sfærer: Den åndelige, den sociale og den fysiske sfære:

 • Den åndelige sfære
  • Tro: Den kristne lærevej
 • Den sociale sfære
  • Kirke: Kirken og kirkens sociale netværk
 • Den fysiske sfære
  • Tolkning: Den individuelle tolkning af den kristne lærevej, med udgangspunkt i konkrete aktuelle fysiske vilkår

Kirken som redskab for den kristne bevægelse?

Jo bedre man bliver til at definere den kristne lærevej som en abstraktion fri at tid og sted (» Det religiøse og åndelige paradigmeskift) – og jo bedre man bliver til at udvikle kirkens evne til at skabe sociale netværk på tværs af fysiske og materielle kulturforskelle – og jo bedre man bliver til at opfatte tolkningerne som noget individuelt og personligt på det konkrete fysiske plan – jo bedre vil kirken fungere som redskab for den kristne bevægelse.

» Den næste kristen reformation?

» Folkekirken som redskab for den kristne bevægelse?

» Den treenige Guds mission?

Kirken som redskab?

For at noget kan fungere som redskab for udbredelse af et budskab – skal der fokus på udadvendt netværksudvikling.

Det vil sige, at det ikke er kirken og kirkens bevarelse i sig selv, der er målet. Kirken er et middel til at nå målet. Og målet er at udbrede det kristne budskab.

» Hvilken styringsstruktur passer til sammenhængskraften i et trossamfund – som folkekirken?

» Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre, Kirkeministeriet, 6. juni 2014

» Folkekirkens styr, Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken, Kirkeministeriet, april 2014

» Præstekirken, virksomhedskirken og netværkskirken. Idealtypiske kirkelige organisationsformer, af Mogens S. Mogensen

» FOLKEKIRKEN

Den kristne bevægelse?

For at noget kan give mening på tværs af sociale og kulturelle forskelle, skal det defineres som læreveje.

» Den kristne lærevej

» KRISTENDOM

» TROSVINKLER