Hvad er en ”overlever”?

PERSONLIGHED

Hvad er kaospilot?

Jeg er virkelighedsnær, ærlig og direkte – åben og udadvendt – har en god medmenneskelig dømmekraft og en hurtig opfattelsesevne – en logisk og struktureret tankegang – og et alsidigt talent for kommunikation.

I mine unge dage lærte jeg de specielle retningslinier for mellemmenneskelige grænseflader og personlig omstilling, der gælder for mennesker som mig, der har en høj IQ.

Jeg lærte retningslinierne af en psykolog i forbindelse med en voldsom oplevelse, der hører hjemme i den kategori, man indenfor traditionel psykologi kalder ekstrem. Den drejede sig om omgivelsernes reaktioner i forlængelse af et selvmord. Oplevelsen skete i relation til nogle af mine medstuderende på Aalborg Universitet. Det var i forbindelse med, at jeg afviklede den oplevelse i relation til dem, der var involveret, at jeg udviklede mit specielle talent for: “Relationskunst – midt mellem kaos og forankring”.


RELATIONSKUNST – MIDT MELLEM KAOS OG FORANKRING

Hvad ved du?

Jeg har erfaring med at stabilisere de mellemmenneskelige relationer i personligt turbulente, ustabile og kaotiske situationer, ved at coache andre til jordforbindelse og fodfæste – med supplerende konkret viden, beskrivelse af de målsætninger, problemstillinger og “verdensordner” der gør sig gældende i den aktuelle situation – og perspektivere med eksempler fra andre tilsvarende situationer.


(Perfektionsram(t)(me))

(Uddybende beskrivelse med eksempler: Relationskunst på “formel”)

» KOMPETENCE CV

» De “gales” samfund?

Hvilken styringsstruktur passer til sammenhængskraften i et trossamfund – som folkekirken?

Styringsstrukturer skal altid vælges, så de er i overensstemmelse med sammenhængskraften på indholdssiden i en organisatorisk sammenhæng. Ellers kommer styringsstrukturen til at overskygge og kvæle indholdet.

Og det er det problem, som folkekirken kæmper med.

Man er nødt til at vælge et andet udgangspunkt ved vurderingen og valg af ny styringsstruktur – end en videreudvikling af den eksisterende, der også bærer kraftigt præg af de politiske styringsmodeller, som den har været underlagt i den statslige styring.

Så – oppe fra og ned: Det er: TROEN PÅ, at den samfundsorden, som Jesus repræsenterede og led martyrdøden for, er den rette samfundsorden for menneskeheden – der er den indholdsmæssige sammenhængskraft i et kristent trossamfund som folkekirken.

Så når det gælder valg af styringsstruktur, kommer man længst ved at svare på spørgsmålet:

Hvilken struktur matcher / støtter op om den indholdsmæssige sammenhængskraft: TROEN PÅ, at den samfundsorden, som Jesus repræsenterede og led martyrdøden for, er den rette samfundsorden for menneskeheden?

Så man får en styringsstruktur, der støtter op om indholdssiden – i stedet for at overskygge og kvæle den…

» Kristus er opstaden!, af Mogens S. Mogensen

» Ny styringsmodel for folkekirken?

» Strukturforelskelse og varm luft

» Healeren Jesus

» TROSVINKLER

Forandringskompetence

ORGANISATIONSUDVIKLING

Hvilken struktur matcher sammenhængskraften?

Min forståelse for sammenhængene mellem organisationsformer, social stabilitet og kulturel sammenhængskraft – og min evne til at se mønstre og definere strukturer i det komplekse – giver mig mulighed for at arbejde med organisationsudvikling.

Jeg har praktisk erfaring med begrebsdefinition fra Center for Ligebehandling af Handicappede, hvor jeg var beskæftiget med udredning, definition og beskrivelse af begrebet tilgængelighed.

På bosteder for voksne udviklingshæmmede har jeg erfaring med implementering af organisatorisk styring baseret på selvbestemmelse og pædagogiske handleplaner.

(Uddybende beskrivelser med konkrete eksempler: Handleplaner og pædagogik; Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Fokuspunkter)

KOMPLEKSE UDREDNINGER

Hvad er sammenhængskraften?

Min evne til at danne overblik og forholde mig til forskellige aktørers forskellige synsvinkler på en problemstilling, giver mig mulighed for at udrede og beskrive sammenhængskraften i de tværgående samarbejdsflader og arbejde med organisationsudvikling.

Her kan du se en beskrivelse af nogle af de sammenhænge mellem organisationsformer, videndeling og individuel stabilitet og trivsel, som jeg har beskæftiget mig med: » Sammenhængskraften.

» KOMPETENCE CV

» Faglige grundkompetencer

» Personlige grundkompetencer

» Personlighed

Faglige grundkompetencer

STRUKTUR OG LEDELSE

Hvad er opgaven?

Jeg arbejder formålsorienteret med udgangspunkt i de overordnede målsætninger og problemformuleringer, og har mere end 20 års erfaring med projektarbejdsformen som tankegang og metode til organisering og afgræsning af opgavefeltet på det konkrete plan.

Jeg har blandt andet erfaring med: Projektbeskrivelser, aktivitetsplanlægning, ressourceplanlægning, arbejdsbeskrivelser, opgavekonkretisering og -afgrænsning.

(Eksempel: Koordinerende KRYKKER – i KAOS)

DOKUMENTATION OG ANALYSE

Hvad ved hvem – om hvad?

Jeg har erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af spørgeskema- og interviewundersøgelser og udarbejdelse af registreringsskemaer. Blandt andet hos Center for Ligebehandling af Handicappede og på bosteder for voksne udviklingshæmmede.

Som du spørger – får du svar!: Den største udfordring er at udvide horisonten med spørgsmål, der rækker ud over egen kendt viden.

 

(Spor…)

UNDERVISNING

Hvad er spørgsmålet?

Den undervisningsform, der passer til mig som underviser, er den tema- / emneorienterede, med praktisk rettet brugerdeltagelse.

Undervisningsområder
Jeg har uddannelse og erfaring til at kunne tilrettelægge undervisning og undervise i:

 • Sociale strukturer, organisationsformer og minoritetsdannelse (Diagnoser og tankesystemer)
 • Relationskunst – midt mellem kaos og forankring (Relationskunst på “formel”)
 • Dokumentationsopgaver: Tilrettelæggelse, afgrænsning og konklusion
 • Praktisk projektarbejde og projektledelse med fokus på opgavekonkretisering og samarbejdsstruktur
 • Praktisk kommunikation med fokus på argumentationsteknik, direkte kommunikation og dagsordner for ligeværdig dialog

KOMMUNIKATION OG VIDENDELING

Hvad handler det om?

Mit fokus er på det fælles alment sproglige.

Det konkrete og fortolkningsmulighederne
Du kommer længst ved at fokusere på fysisk konkrete beskrivelser, hvis du skal nå bredt ud med din viden. Hvad handler det om? Jo mere fysisk konkret, jo færre fortolkningsmuligheder.

Jeg har blandt andet lavet arbejdsbeskrivelser på bosteder for udviklingshæmmede, og redaktion, tegning og layout til pjecen: Sådan informerer du alle! – En vejledning i at informere handicappede (CLH).

Illustrationer
En god illustration er langt mere forståelig end 1000 ord. Jeg har god træning og erfaring med “oversættelsen” fra tekst til illustration.

Videndeling
Ved struktur for lettilgængelig videndeling, skal der både tænkes på overordnet inddeling i vidensområder og flere kanaler for videndeling:

 • Inddeling i vidensområder
  • Fagspecifik viden
  • Konkret praktisk viden
  • Erfaringsudveksling
 • Flere kanaler for videndeling
  • Personlig
  • Skriftlig
  • Digital

Debat
Jeg har debaterfaringer med eksistentielle og tværkulturelle problemstillinger som: Tro, religion, sydom, handicap og social marginalisering fra avisernes åbne blogportaler. Blandt andet de nu nedlagte sider: Urbanblog.dk (Berlingske) og eftertanke.dk (Kristeligt Dagblad)

» KOMPETENCE CV

» Forandringskompetence

» Personlige grundkompetencer

» Personlighed

Personlige grundkompetencer

PERSONLIG OMSTILLINGSEVNE OG LÆRINGSKOMPETENCE

Hvad er sproget?

Jeg lærer, danner overblik og sætter mig ind i nye viden, ved at vurdere sammenhængen mellem begreberne, konkrete eksempler, det specifikke i det nye – og sammenligne med noget jeg kender. Det giver mig et godt billede af grundmønsteret i en problemstilling eller synsvinkel.

Jeg brugte det som studieteknik, da jeg skulle forholde mig til teorierne i pædagogik på KUA, der godt kan være noget dybsindige og abstrakte (Udviklingsteori).

Konkrete metoder og færdigheder lærer jeg bedst ved at bruge dem på konkrete opgaver. Det brugte jeg blandt andet til at lære mig selv op i webdesign

(Se eventuelt flere eksempler på min hjemmeside: Fag & Samfund)

RELATIONSKUNST – MIDT MELLEM KAOS OG FORANKRING

Hvad ved du?

Jeg har erfaring med at stabilisere de mellemmenneskelige relationer i personligt turbulente, ustabile og kaotiske situationer, ved at coache andre til jordforbindelse og fodfæste – med supplerende konkret viden, beskrivelse af de målsætninger, problemstillinger og “verdensordner” der gør sig gældende i den aktuelle situation – og perspektivere med eksempler fra andre tilsvarende situationer.

(Uddybende beskrivelse med eksempler: Relationskunst på “formel”)

SOCIAL KOMPETENCE

Hvad er ligeværd?

Flere års erfaring med minoritetsproblemstillinger og alsidige livs- og samarbejdserfaringer har givet mig et afklaret forhold til ligeværd.

Ligeværd handler om respekt for selvstændighed, individuelt særpræg og forskellighed. Og individuelt særpræg og forskellighed handler om en kombination af: Erfaringsbaseret viden, medfødte evner, konkrete oplevelser i konkrete situationer, tillærte arbejdsmetoder, tillært viden – og livets uforudsigelige tilfældighed.

(Uddybende beskrivelse med eksempler: Stereotype identiteter og mangesidede personligheder)

» KOMPETENCE CV

» Forandringskompetence

» Faglige grundkompetencer

» Personlighed

Ucensureret debatside om trosfrihed…

For interesserede findes der en ucensureret debatside om trosfrihed: » Trosfrihed.dk

Jeg har lige “surfet ned over den” – og ved ikke hvor helt fantastisk godt den side kører?

De har det nogle gange med at blive lidt “indspiste” – de der sider, der nogle gange popper op. Det er de samme “Tordenskjolds soldater”, der forsøger at sætte gang i noget.

Det lider denne side åbenbart også lidt under. Der er indlæg omkring – hvordan det kan lade sig gøre, at få lidt mere liv i siden.

Det kæmper de åbenbart med alle sammen: Hvordan man bevarer en åbenhed, der også er så tilpas meget styring på, at den ikke løbe ud i plat og ingenting?

Men den eksisterer altså – Trosfrihed.dk.

Relationskunst på ”formel”

Fokuseringer

Relationskunst på “formel”

Den mentale / åndelige + sociale + fysiske dimension

Realistisk sammenhæng mellem den mentale / åndelige + sociale + fysiske dimension

» …puls

Den mentale / åndelige dimension

(Fravær af den sociale + fysiske dimension)

Den mentale og åndelige dimension er en individuel abstraktion med mange fortolkningsmuligheder

Kun i erkendelse af den mentale og åndelige dimensions subjektive natur, er det muligt at opnå integritet i de personlige relationer.

» Den tværreligiøse “formel”

» Diagnoser og tankesystemer

Den mentale / åndelige + sociale dimension

(Fravær af den fysiske dimension)

Fysisk konkrete referencerammer skaber sammenhæng i videndeling og erfaringsudveksling

Videndeling, kommunikation og erfaringsudveksling bliver “varmluftig” og intetsigende – hvis ikke det bliver sat i relation til fysisk konkrete situationer, rammer og oplevelser.

» Sammenhængskraften

Social funktionalitet

(Fravær af den mentale / åndelige + fysiske dimension)

Andres eksistens er langt mere detaljeret og farverig – end din bevidsthed kan “rumme”
Det er meget begrænset, hvor meget bevidst viden vi er i stand til at have om andre. Vi har kun andel i den lille brøkdel, hvor vi selv er direkte til stede i andres liv. Men stadig kun andel. For andres tankemæssige univers er deres eget, også når vi er direkte fysisk til stede i andres liv.

» Tidslommer…

Fysisk + social funktionalitet

(Fravær af den mentale / åndelige dimension)

Erkend din begrænsning og styrk den personlige dømmekraft
Personlig dømmekraft handler ikke om at opnå forståelsesmæssig kontrol over andres personligheder og livsindhold.

Jo mere direkte nærværende du er i kommunikationen – og jo mere respekt du har for andres integritet – jo bedre bliver din personlige dømmekraft.

» Specialpædagogik og relationer

Fysisk funktionalitet

(Fravær af den mentale / åndelige + sociale dimension)

Det fysisk konkrete – er kun en del af billedet
De fysisk konkrete ting, vi kan sanse og registrere, er kun en del af verdensbilledet. Historien bag og personerne omkring – siger de ikke noget om.

» Spor…

Rammer og forudsætninger

Mentale og åndelige overbevisninger

Sociale normer og sproglig kunnen

Biologiske muligheder og fysiske ressourcer og faciliteter

Egen erfaringsbaseret skematiske opstilling af sammenhængene mellem personlig integritet i relationer – og de mentale / åndelige, sociale og fysiske fokuseringer.

Den menneskelige begrænsning
Integritet, direkte kommunikation og nærvær – i mødet med andre mennesker, afhænger i høj grad af bevidstheden om, hvad det er man skal give andre plads til at have for dem selv. Hvad det er – man ikke har eller kan have andel i hos andre mennesker. Det handler ikke om at få tilstrækkelig viden eller forståelse. Det handler om at vide og erkende – hvad det ikke er menneskeligt muligt at vide og forstå.

Relationskunstens dilemmaer og referencerammer

» Stereotype identiteter og mangesidede personligheder

» Diagnoser og tankesystemer

» Den tværreligiøse “formel”

» Faglig profil, personlighed og livserfaring / KOMPETENCE CV

Personlighed

Hvad er kaospilot?

Spor…

Hvis?

En på vej gennem verden – og livet…

En med en historie…

» Spor…

Integritet, spor og nærvær?

Sikkert ikke ret mange – vil læse – flere millioner romaner om tidslommerne – siden i går…

Men tidslommerne – er der – alligevel…

Beskrevet – eller ubeskrevet…

Gør den du så – i går…

Til en fremmed…

En fremmed – du må genopdage – med nye øjne…

Nye øjne – der ser forvandlingen – efter en hel roman af tanker, oplevelser og refleksioner…

Siden – i går…

» Tidslommer…

Personlighed

Hvad er kaospilot?

Jeg er åben og udadvendt – ansvarsbevidst og ærlig – og har en hurtig opfattelsesevne og et alsidigt talent for kommunikation

 

…puls)

» KOMPETENCE CV

» Forandringskompetence

» Faglige grundkompetencer

» Personlige grundkompetencer

Menneskeofringer og kristne martyrer?

Det bør være en kristen “grundsten”, at man vender sig mod enhver form for menneskeofringer – herunder også det kristne martyrium.

Det er i alt fald en “grundsten” hos mig.

Verden over er der mange mennesker, der bliver ofret på intolerancens og fordommenes “alter”.

Og Danmark er så absolut ingen undtagelse…

» Hvad er forfølgelse?, af Mogens S. Mogensen

» Ny styringsmodel for folkekirken?

» Et er social etik – noget andet tro

» Folkekirken kan ikke både blæse og have mel i munden – og sætte sig i opposition til de humanitære menneskerettigheder

» Samfundspolitisk styring og regulering

» Sundhedsprofil: Principiel aflivning af mennesker med diabetes 1

» Faglig profil, personlighed og livserfaring / KOMPETENCE CV

Ny styringsmodel for folkekirken?

Fremtiden for en strukturreform for folkekirken stander grundlæggende på, at man internt i folkekirken har svært ved at give slip på nogle indgroede konflikter, så der kan blive plads til noget andet.

Hvorvidt, der på et tidspunkt sker et skred, så der bliver plads til noget andet?

Det er der umiddelbart ikke så meget, der tyder på.

Folkekirken er åbenbart bare en af de organisatoriske sammenhænge, der satser på en sammenbrudsstrategi, når det gælder udvikling og forandring? Det gamle skal helst kollapse helt og gå fuldstændig i opløsning – før der kan blive plads til noget nyt? Det er der jo også nogle af de partipolitiske organisationer, der bruger som udviklingsstrategi 🙂 Jeg har lidt svært ved at se fidusen i det. Men sådan er der jo så meget. Enhver sin lyst i livet 🙂

Så indtil videre er der stilstand i folkekirken.

Der er ikke så meget at tænke over – der mangler nogle grundlæggende markeringer og beslutninger. Og dem er der ingen, der tør markere og træffe.

Og det bliver svære og svære, at give statens indblanding skylden for det. For det er staten, der presser på, for at få folkekirken til selv at overtage styringen.

Så grib den dog – styringen!

Der er ingen, der gider eje eller have ansvaret for styringen af folkekirken. For alle ved selvfølgelig også godt, at hvis man markerer et ståsted, så vil man støde nogen. Men så vil det da i det mindste fremstå åbent og ærligt, så der er mulighed for at tage åbne og ærlige diskussioner om det. I stedet for at støde stort set alt og alle, ved på den ene side at fremstå som et gabende tomt hul, som der er hårdt brug for at nogen vil fylde noget i – og på den anden side at fremstå frelst i forhold til mennesker, der kæmper for at løse nogle af samfundets mange sociale problemer på en menneskelig nærværende, konkret og håndgribelig måde. Så man kan få fyldt bænkene i de mere og mere tomme kirker, og have et nogenlunde acceptabelt besøgstal, der kan legitimere en fortsat eksistensberettigelse?

Og det virker fuldstændig forskruet og absurd.

Vi lever netop i en tid, hvor listen over sociale problemstillinger bliver længere og længere. Der er flere og flere mennesker, der bliver klemt i livet – på den ene eller anden måde.

Så folkekirken burde faktisk have “kronede dage”?

Men det kræver jo, at folkekirken er i stand til at orientere sig socialt mod det øvrige samfund, i stedet for at dyrke egne interne personlige uoverensstemmelse og stridigheder.

Og det kræver også, at folkekirken er i stand til at markere et socialt menneskeligt etisk ståsted – i realistisk tilknytning til det øvrige samfund.

» Folkekirkelige dommedagsprofeter før og nu, af Mogens S. Mogensen

» Folkekirken kan ikke både blæse og have mel i munden – og sætte sig i opposition til de humanitære menneskerettigheder

» Folkekirken som redskab for den kristne bevægelse?

» Kristen bibellæsning, socialt verdensbillede, livsveje og trosperspektiv

» Fokuspunkter ved strukturreform af folkekirken?

» “Vrangen” ud på kirken?

» Folkekirken: Konfliktkultur eller samarbejdskultur?

» Organisationsudvikling i folkekirken?

» Folkekirken og kristen bevægelse

» Folkekirken er en personlig betændt krigszone

» TROSVINKLER