Fotogen(er)…

Der ser jeg bleg ud…

Der vender næsen forkert…

Der falder lyset dumt…

Der ligner jeg en sinke…

Der er jeg bare en udflydende lyserød klat…

Der ser jeg naiv ud…

Det virker plat…

Hvorfor er der ikke nogen, der ligner – MIG?

Det må være fotografen…

Eller apparatet?

Det skal bare være sådan et –

– naturligt –

– seriøst –

– venligt –

– muntret –

– intelligent –

– præsentabelt…

Et…

Et – vellignende…

Ja – et vellignende billede 🙂

Der ser jeg…

Det må altså være apparatet 😕

Eller fotografen? 👿

» Kaos og orden…

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

» Et højt bevidsthedsniveau, IQ og metafysik…

» EKSISTENS

Kaos og orden…

Hvad er kaos?

Ja – det afhænger af hvilke opfattelser og forventninger, man har til orden…

Nogen former for orden kræver en form for kontrol og selvkontrol, der skaber et menneskeligt destruktivt kaos…

» Integritet og HELHED…

» Det logiske gudsbevis…

» Koordinerende KRYKKER – i KAOS…

» Situationsbetinget videndeling og opgavebeskrivelser…

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

» Perfektionsram(t)(me)…

» MENNESKE

Det logiske gudsbevis…

Det logiske gudsbevis handler ikke om at bevise gudseksistensen (det kan netop ikke lade sig gøre, rent logisk) – men om at bevise menneskets menneskelige begrænsning…

Den, der kommer Gud for nær – bliver forbrændt (oversættelse: Bliver menneskelig destruktiv; bliver fysisk og / eller psykisk overbelastet).

Altid “udligne” ved at sidestille. Aldrig over eller under. Aldrig dominere, undertrykke eller underkaste sig. Altid stille sig ved siden af.

Menneske blandt mennesker, ved siden af hinanden.

Menneske ved siden af teorierne og samfundssystemerne.

Menneske ved siden af videnskaberne og teknologien.

Aldrig over eller under. Aldrig dominere, undertrykke eller underkaste sig. Altid stille sig ved siden af.

Altid forsøge at “udligne” ved at sidestille.

» Healeren Jesus

» Koordinerende KRYKKER – i KAOS…

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

» Fra tilskuer til deltager

» Et højt bevidsthedsniveau, IQ og metafysik…

» 3-DIMENSIONEL HELHED

» TROSVINKLER

”Vrangen” ud på kirken?

Kirkerne og kirkernes bevarelse bør ikke ses som et mål i sig selv.

Kirkerne er et redskab for mennesker, der tror på den kristne lærevej – og kirkerne bør derfor kunne inspirere og fungere som netværksskaber…

» Menighedsformer i Danmark, af Mogens S. Mogensen

» Kan “løfteparagraffen” bruges til at lovfæste en strukturændring af folkekirken?

» Folkekirken: Konfliktkultur eller samarbejdskultur?

» Organisationsudvikling i folkekirken?

» TROSVINKLER

Kan ”løfteparagraffen” bruges til at lovfæste en strukturændring af folkekirken?

Jeg kan ud fra et indlæg af Ricardt Riis (» Alt ved det gamle?) forstå, at der i grundloven er en paragraf, der giver mulighed for at lovfæste en styrelse af folkekirken…

Spørgsmålet er, om den kan bruges til at tilføre folkekirken en koordinerende struktur, der kan binde organisationen noget bedre sammen?

» Alt ved det gamle?, af Ricardt Riis

» Folkekirken: Konfliktkultur eller samarbejdskultur?

» Organisationsudvikling i folkekirken?

» TROSVINKLER

Integritet og nærvær i nære relationer…

Der er ting i livet, vi kun er i stand til at være og blive eksperter i, hvis vi vedbliver at være “amatører”. Og det er vores relationer til andre mennesker.

Hvis vi bliver alt for “ekspertagtige” i rationel forstand – så mister vi evnen til at danne gode og velfungerende sociale relationer. Mennesker er forskellige – og vi kan ikke “genbruge” og “rationaliserer” vores erfaringer, ved at overføre dem fra et menneske til et andet. Det er altid “nyt” …

Vi kan blive ældre og klogere på os selv. Hvad der er godt og skidt…

Men andre mennesker – vil altid være forskellige – en for en…

» Fra tilskuer til deltager

» Mærk verden

Hvorfor støtter folkekirken forfølgelse af mennesker med psykiske lidelser?

Under nogle af de folkekirkelige debatter, har der været medlemmer af folkekirken, der har kørt en sand hetz mod med mennesker med psykiske lidelser. Og til min store undren støttedes ideen om dæmonisering af mennesker med psykiske lidelser også af en af folkekirkens præster…

Nu kan det generelt set være svært at få klarhed over, hvad folkekirken står for og ikke står for. Det vrimler med modsatrettede holdninger og uafklarede diskussioner. Så hvor omfattende hetzen mod mennesker med psykiske lidelser er, er svært at vide…

Men jeg tager meget kraftig afstand fra en stigmatisering og dæmonisering af mennesker med psykiske lidelser…

Det undrer mig også, at man fra folkekirkelig side er i stand til at gå imod de humanitære menneskerettigheder, hvor der blandt andet står, at mennesker ikke må diskrimineres og forfølges på grund af handicap. Det gælder også mennesker med psykiske lidelser…

Mennesker med psykiske lidelser kæmper i forvejen en stor kamp for at blive respekteret i samfundet. Og det kan da aldrig blive en folkekirkelig opgave, at modarbejde deres bestræbelser for bedre vilkår og bedre forståelse for psyken og de forskellige former psykisk “slagside”, som mennesker kan få i mere eller mindre permanent form?

At behandlingen i det eksisterende behandlersystem ikke er optimal og bør revideres, er én problemstilling. Men det er under lavmålet at slå plat på problemstillingen ved at slå til lyd for kvaksalveri som et godt alternativ…

» Psykisk syg, overnaturlig eller mangel på menneskelig accept?

» Dæmonuddrivelse?

» Må præster uddrive dæmoner?, Af Jytte Ibsen

» De “gales” samfund?

» Fra tilskuer til deltager…

Den største trussel mod menneskeheden er ikke verdens ledere…

Den største trussel mod menneskeheden er ikke verdens mere eller mindre demagogiske, tyranniske, griske, korrupte, undertrykkende, magtsyge, idealistiske, “virkelighedsfjerne”, kyniske, gode eller dårlige systemer og ledere…

Den største trussel – er en autoritetstro befolkning, der “blindt”, “døvt” – og “med hovedet under armen” – er parate til at underkaste sig en hvilken som helst autoritært og undertrykkende system eller leder – bare de lover dem et problemløst liv – og en letkøbt løsning på verdens problemer…

Der er ingen autoritære og undertrykkende systemer og ledere, der er i stand til at eksistere – hvis ikke der samtidig eksisterer en befolkning, der sympatiserer og bakker op om dem…

Vi må aldrig glemme, at Hitler blev demokratisk valgt…

» Følsomhedens etik, af Kirsten Marie Bovbjerg

» Foucault: Disciplinering – en moderne magtteknologi

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

» Fra tilskuer til deltager…

» Kvindeliv – Om etniske minoritetskvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og deres integration…

» Sådan informerer du alle! En vejledning i at informere handicappede

» Skoler lever ikke op til adgangskrav…

» Planlægning af ældre boforhold i Aalborg kommune – Om menneskesyn og boligpolitik

Folkekirken: Konfliktkultur eller samarbejdskultur?

Der er et væld af forskellige måder man kan til at forholde sig til organisationer og organisationernes kulturer. Men det vigtigste er, at man overordnet set har nogle styringsredskaber, der kan bruges til at identificere og “løfte” problemstillingerne, så der løbende sker en konstruktiv udvikling, hvor problemstillingerne bliver afgrænset og defineret som “håndgribelige” opgaver, som der kan gøres noget håndgribelig og konkret ved. For på den måde at omsætte problemstillinger til løsningsmodeller for, hvad der skal til for at stabiliserer organisationens samarbejdsstruktur…

Først kan vi prøve at opdele organisationer i: Konfliktkulturer og samarbejdskulturer. Sker organisationsudviklingen i kraft af konflikter – eller i form af samarbejde?

Og der må vi jo nok sige, at folkekirken er “pænt” præget af en konfliktpræget “udviklingsstrategi”. Og er det hensigtsmæssigt for folkekirken, set i lyset af at dets “grundprodukt” er at skabe menneskelig “sympati” og bevægelse på individniveau? En konfliktpræget “udviklingsstrategi” kan måske være berettiget indenfor felter, hvor “produktet” vinder i kvalitet ved at blive udsat for hård konkurrence. Men det gør folkekirkens “produkt” jo ikke? Tværtimod.

Så prøver vi at sætte nogle ord på, hvad der sker i organisationer, som giver enten en konfliktpræget eller samarbejdspræget kultur.

Organisationsformer

Først kan vi se på selve organisationsstrukturen og den dertilhørende ansvars- og kompetencefordeling, og hvad der ligger af indbyggede konflikter i den – og det kan vi gøre med udgangspunkt i karakteristikken på to organisationsformer » Mekanistisk og organisk organisation (fra kursus i projektledelse DTU).

Hvor er folkekirken “placeret” i forhold til de to organisationsformer? Og hvad giver det af indbyggede konflikter? Og – hvad kunne man ændre, for at komme fra konflikt til samarbejde?

Udviklingsfaser

Så kan vi se på nogle typiske karaktertræk ved kulturelle forandringsprocesser, og hvad det giver af konflikter og brydninger – og det kan vi gøre med udgangspunkt i karakteristikken på udviklingsforløbet i opbygningen af større projekter, der ligner det, man kan se ved omstruktureringer i virksomheder » Projektets faser (fra kursus i projektledelse DTU).

Hvilken fase befinder folkekirken sig i? Og hvilke konflikter og barrierer giver det sig udslag i? Og – hvilke tiltag skal der til, for at “løfte” problemstillingen og komme videre til næste fase?

» Organisationsudvikling i folkekirken?

» Projektets faser

» Mekanistisk og organisk organisation

» Organisatorisk læring – Single- og double-loop

» PRAKSIS-design…

…værksted for praktisk problemløsning, struktur og samarbejde…