Anden aktør i ledighedssystemet 2009 – 2010

Hvad er personlige fordomme, chikane og diskrimination?
Denne rapport er et supplement til rapporten: Personlig chikane og psykiskvold i ledighedssystemet 2009 – 2014, der er et tvangspålagt “bestillingsarbejde” for Københavns kommunes jobcenter.

Jeg har været udsat for en del amatørpsykologiske og fordomsfulde eksperimenter, som jeg er blevet overbelastet af. Det har medført, at jeg er blevet truet med tvangsbehandling, hvis ikke jeg var i stand til at udholde de personligt intime og grænseoverskridende dyreforsøg.

Det har for mig betydet, at jeg har måttet stå uden indkomst i længere perioder, mens jeg har været nødt til, at forsøge at give mig selv normalmenneskeligt fodfæste med en opfølgning på det, jeg har været udsat for i ledighedssystemet. Hvilket er baggrunden for denne rapport.

Venlig hilsen

Ulla Thorup Nielsen

Januar 2015

» Anden aktør i ledighedssystemet 2009 – 2010

Hvad laver ledighedssystemets ansatte ”inde under huden” og ”oppe i skridtet” på de ledige?

De metoder, man i ledighedssystemet bruger som undskyldning for at komme “ind under huden” og “op i skridtet” på de ledige, er dem, der kan kaldes menneskelig reduktionisme.

De ansatte i ledighedssystemet har brug for, at de ledige beskriver dem selv og deres personlighed på kortfattede “formler”, så de ansatte i ledighedssystemet på 10 minutter kan få en personlig intim totaloplevelse af, hvilken “slags mennesker” de ledige de er, så de kan komme så godt, inderligt og dybt ind “under huden” og “op i skridtet” på de ledige, at de kan skabe nogle skizofrene bindinger til de ledige, der er så intime og intense, at de kan overtage de lediges liv og fungere som menneskelige erstatningskloner, der har en langt bedre “fornemmelse” for de lediges tanker, følelser, evner, viden, erfaring, og baggrundsoplevelser, end de ledige selv har.

For ellers kan de ansatte i ledighedssystemet ikke komme til at intimsparre de ledige med den “rigtige slags mennesker” på arbejdsmarkedet, som de ansatte i ledighedssystemet så selvfølgelig også har så massive intime og dybdepsykologiske skizofrene bindinger til, at de ved, hvordan de “forskellige slags mennesker” tænker, mener, føler og har brug for?

Det er det, der foregår i ledighedssystemet.

Og man legaliserer den grænseoverskridende adfærd ved at definere det som nødvendige psykosociale metoder til “normalisering” af klienters personlige og sociale profiler, så de kan fungere “normalt” i det danske samfund?

Det er da muligt, at der er tale om en eller anden form for nødvendige psykosociale metoder? Men så må det da være det, der hører ind under kategorien: Personalefryns for mennesker, der arbejder med mennesker, under overskriften: Brug jobbet som socialarbejder til at blive bollet godt igennem! Og en undertitel i stil med: Karrieren viser vej! Få en fremtid inden for HR med speciale i social kompetenceudvikling for sociale afvigere?

For ellers har mennesker, der arbejder med mennesker da intet at gøre personlig intimt og dybdepsykologisk forstyrret “inde under huden” og “oppe i skridtet” på deres klienter?

» Personlig chikane og psykisk vold i ledighedssystemet 2010 – 2014

Forord til: Specialpædagogikken i etisk perspektiv

Hvad er menneskelig realisme?
Denne rapport er et supplement til rapporten: » Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007, og indeholder nogle andre konkrete eksempler med særligt fokus på det generelle etiske ligestillingsaspekt.

Den kompleksitet af problemstillinger, der er beskrevet i denne og ovenstående rapport om vilkårene indenfor det specialpædagogiske område, giver et godt billede af nogle generelle problematikker omkring: Organisationsudvikling og arbejdsmiljø; Organisationsformernes indflydelse på mulighedsrummet for faglig praksis; Tabuer og fordommes blokeringer for konstruktiv problemløsning; Gruppedynamik, gruppepres og samarbejdsformer; Vold og mobning i belastede miljøer; Minoriteters ligestillingsproblematikker; Faglig professionalisme og praksisetik i arbejde med mennesker.

Indholdet er en blanding af illustrative konkrete hændelser fra hverdagspraksis, overordnet opfølgning af hverdagspraksis i strukturel og teoretisk perspektiv, samt egne bud på definitioner af de mere abstrakte etiske problemstillinger.

Jeg forlod det specialpædagogiske arbejdsområde i slutningen af 2007. De, der er interesseret i at få information om, hvad den aktuelle status er omkring de problemstillinger, der er beskrevet i nærværende rapport, må rette henvendelse til de instanser og sammenhænge, der har ansvaret for vilkårene indenfor det specialpædagogiske arbejdsområde.

Venlig hilsen

Ulla Thorup Nielsen

Januar 2015

» Specialpædagogikken i etisk perspektiv

Forord til: Hvad er menneskelig realisme?

Hvad er kaos, etik og orden?
Jeg har en høj IQ / bevidsthedsniveau, så min oplevelsesverden er ikke helt gennemsnitlig. I praksis betyder det, at jeg har let ved at sætte mig ind i ny viden og danne overblik over opgavefeltet i en sammenhæng. Det betyder også, at min oplevelse af de ting, der sker, ret tit og ofte er langt mere komplekse og nuancerede, end menneskers er flest.

I dette hæfte kan du se en erfaringsbaseret beskrivelse af den kompleksitet af faktor, der influerer på den individuelle personlige integritet og stabilitet i relation til omgivelserne.

Venlig hilsen

Ulla Thorup Nielsen

Januar 2015

» Hvad er menneskelig realisme?

Forord til: Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007

Hvad er kaos, etik og orden?
Bostederne er komplekse tværfaglige miljøer, der stiller store krav til overblik og detaljeret faglig og praktisk viden. Opgavefeltet var bredt, i de år jeg arbejdede indenfor dette område.

Området var tillige præget af brydninger som følge af implementeringen af selvbestemmelsesretten og et væld af strukturændringer, der for alvor tog fart ved kommunalreformen og omlægningen fra amter til regioner – i 2006 -07.

Se også rapporten: » Specialpædagogikken i etisk perspektiv, der er et supplement til denne rapport, og indeholder nogle andre konkrete eksempler med særligt fokus på det generelle etiske ligestillingsaspekt.

Den kompleksitet af problemstillinger, der er beskrevet i denne og ovenstående rapport, giver et godt billede af nogle generelle problematikker omkring: Organisationsudvikling og arbejdsmiljø; Organisationsformernes indflydelse på mulighedsrummet for faglig praksis; Tabuer og fordommes blokeringer for konstruktiv problemløsning; Gruppedynamik, gruppepres og samarbejdsformer; Vold og mobning i belastede miljøer; Minoriteters ligestillingsproblematikker; Faglig professionalisme og praksisetik i arbejde med mennesker.

Indholdet er en blanding af illustrative konkrete hændelser fra hverdagspraksis, overordnet opfølgning af hverdagspraksis i strukturel og teoretisk perspektiv, samt egne bud på definitioner af de mere abstrakte etiske problemstillinger.

Jeg forlod det specialpædagogiske arbejdsområde i slutningen af 2007. De, der er interesseret i at få information om, hvad den aktuelle status er omkring de problemstillinger, der er beskrevet i nærværende rapport, må rette henvendelse til de instanser og sammenhænge, der har ansvaret for vilkårene indenfor det specialpædagogiske arbejdsområde.

Venlig hilsen

Ulla Thorup Nielsen

Januar 2015

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007

Forord til: Vinkler på ligestilling – i etisk perspektiv

Hvad er menneskelig realisme?
Ligestilling handler ikke kun om retfærdighed i fysisk, materiel og moralsk forstand. Ikke kun. Kun blandt andet.

Det handler også om etiske retningslinier for, at mennesker på tværs af forskelligheder får lige muligheder for at leve et godt liv – ud fra egne forudsætninger og præmisser. Så tilpasningskravet til periodiske mainstreamdefinitioner af normalitet ikke bliver styrende for det enkelte menneskes basale livsvilkår..

I dette hæfte kan du finde en række forskellige synsvinkler, der beskriver nogle af de etiske dilemmaer, der er forbundet med ligestilling på tværs af kultur og menneskelig forskellighed.

Hæftet er under løbende redaktion.

Venlig hilsen

Ulla Thorup Nielsen

Januar 2015

» “Vinkler” på ligestilling – i etisk perspektiv

Organisation, styring og metoder i et ligestillingsperspektiv: Litteratur

» Perspektiv, magt og styring – Luhmann & Foucault til diskussion, redigeret af Christian Borch og Lars Thorup Larsen
Bogens i alt 10 artikler omhandler centrale aspekter af Luhmanns og Foucaults arbejde. Det drejer sig bl.a. om grundlaget for de to teoretikeres epistemologiske perspektivisme, om deres analyser af statsræson og om magt, ligesom aktuel politisk styring af fritid, kultur, uddannelse og ældreomsorg analyseres i forlængelse af Luhmanns og Foucaults tænkning.

I artiklen: Velfærdsforskydninger, beskriver Holger Højlund, hvordan kontraktstyringsprincippet på ældreområdet har medført en samtidig bevægelse i retning af distancering og indoptagning – i en kombineret form af både at være deltagerne parter og passive modtagere.

Eksempel fra døgninstitutionsområdet: Min eksamensopgave: » Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management

Introduktion til Foucault: Mit studieoplæg: » Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi

» Coaching – læring og udvikling, redigeret af Reinhard Stelter
Bogen gør rede for, hvad coaching er, og hvordan den bruges indenfor ledelse, samarbejde og teambuilding. Forfatterne kommer fra såvel idrættens verden som fra erhvervslivet, og de har hentet deres viden og erfaring fra bl.a. skiløb, supervision, volleyball, lederudvikling, sejlsport og teambuilding.

» Et liv på kanten, af B. S. Christiansen
Jægersoldaten B.S. Christiansens erindringsbog fra 2004, er en bog om at være en enspænder, der ikke passede ind i det etablerede samfunds snævre rammer – og som var nødt til at finde sin egen vej gennem livet. Og så giver bogen også et interessant indblik i den træning og lederudvikling mennesker gennemgår i jægerkorpset.

» Etik – en praktisk synsvinkel, af Kjartan Skovly Kversøy
En praktisk rettet bog, der giver nogle værktøjer til at evaluere etikken i egen praksis. Bogen skelner som noget centralt mellem begreberne etik og moral.

» Grundbog i projektledelse, af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis
Bogen indeholder en introduktion til projektarbejdsformen og en beskrivelse af en række bredt anvendelige metoder og værktøjer.

» Projekthåndbog i projektledelse, af studerende på kurset i projektledelse DTU 1999
(Jeg var med på opgaverne: 1: Projekts karakteristika; 8: Beskrivelse af arbejdsmetoder i projektet; 9: Detail projektplaner for arbejdsgrupperne; 41: Analyse af projektstyringsprogrammet: MS projekt. Øvrige erfaringer og udbytte: » Projektledelse)

» Mærk verden – En beretning om bevidsthed, af Tor Nørretranders
Bogen giver en beskrivelse af, hvad bevidsthed er for en størrelse, og hvordan vi registrer og lager langt mere, end vi er i stand til at være bevidste om. Bogen giver også en række eksempler på de grundlæggende forskelle på lineær tankegang (Struktureret / Bevidst logisk), og cirkulær tankegang (Komplekst / helhedsorienteret og ubevidst / “intuitiv”).

» Udspil om læring i arbejdslivet, redigeret af Knud Illeris
Bogen er en statusopgørelse over den aktuelle nytænkning omkring voksenuddannelse, og indeholder blandt andet artikler om praksisrettede erfaringer om læring på arbejdspladsen, kompetenceudvikling og læringsrum.

» Tekster om læring, redigeret af Knud Illeris
Bogen indeholder 31 tekster (1. udgave 2000), der tilsammen giver en bred, varieret og alsidig belysning af læringsteoriens mange områder og perspektiver. Bogen giver mulighed for at stifte direkte bekendtskab med alle de vigtigste læringsteoretikere og samtidig få et struktureret indblik i læringsteoriernes brogede mangfoldighed og forskellighed.

Eksempler på udviklingsteorier, der bliver brugt indenfor undervisningsområdet: Mit eksamensoplæg: » Piaget og Vygotsky

» Følsomhedens etik, af Kirsten Marie Bovbjerg
I bogen viser Bovbjerg, hvordan der skabes en ny arbejdsmoral og en ny religion. Drivkraften er det enkelte menneskes behov for selvrealisering. Den er grundlag for virksomhedernes forsøg på at disciplinere medarbejderne, så de oplever en kaldsrelation til deres arbejde.

Bovbjerg kommer i bogen ind på: Hvordan NLP, der kaldes moderne management, arbejder som et præsteskab; Folkeskolelovens princip om ansvar for egen læring; Og fagbevægelsens tilslutning til det udviklende arbejde.

Artikel: » Selvets disciplinering – en ny pagt i arbejdslivet, af Kirsten Marie Bovbjerg

» Psykologiens videnskabsteori – en introduktion, af Gerd Christensen
Bogen giver en beskrivelse af psykologiens videnskabsteoretiske stilling i spændingsfeltet mellem de tre videnskabelig hovedområder: Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab, og giver også en introduktion til psykologiens fundamentale videnskabsteoretiske problem: Forholdet mellem det fysiske og det psykiske.

» Sindssygdom og psykologi, af Michel Foucault
I bogen viser Foucault, hvordan man ved at isolere dem, der afviger fra samfundets orden, gør dem til objekter for en psykologi, der hævder at kurere dem fra en “galskab”, der er defineret af fastlåste forestillinger om normalitet.

» Neuropædagogik – En skole for hele hjernen, af Matti Bergström
I bogen viser Bergström, hvordan hjernen har brug for at blive stimuleret med flere forskellige former for aktiviteter for at kunne udvikle evnerne på flere fronter. En ensidig fokusering på indlæring af viden begrænser udviklingen af evnerne til at kunne prioritere og være skabende. Bergström har været med til at udvikle den tværfaglige disciplin: Neuropædagogikken.

» Fra tilskuer til deltager – Om kommunikation og samhandling med udviklingshæmmede; og Ansvar og etik i socialpædagogiks arbejde, af Per Lorentsen
En af dem, der har gjort meget for at bryde med de stereotype billeder af mennesker med diagnoser og handicap, er den norske psykolog Per Lorentzen.

Per Lorentzen er selv far til en multihandicappet datter.

» Fra tilskuer til deltager: Noter fra temadage med Per Lorentzen

» Her går det godt, send flere penge, af Anne Knudsen
En bog om hvordan indgroet selvtilstrækkelighed bliver brugt til at ekskludere dem, der er anderledes.

» Undtagelsen, af Christian Jungersen
En bog om mobning og det menneskelige kaos af forvirrede tanker og følelser, der følger af det. Vi får historien beskrevet, sådan som den opleves ud fra en række hovedpersoners forskellige synsvinkler. Når bogen er læst til ende, efterlader den et uafklaret spørgsmål: Gad vide, hvad der er op og ned på historien? Gad vide, hvad der i virkeligheden skete?

» Tilværelsens ulidelige lethed, af Milan Kundera
En bog om forskellige tilgange til livet – det vedkommende engagement og det tilsvarende modsatte, manglen på vedkommende engagement. Bogen indeholder desuden en ordbog, der beskriver, hvordan den subjektive symbolske betydning mennesker tillægger en række forskellige forhold, giver anledning til misforståelser mellem mennesker.

» Processen, af Franz Kafka
En bog om den fremmedgjorte borger der bliver fanget i et uigennemskueligt og komplekst bureaukratisk magtspil.

» Kammerat Napoleon, af George Orwell
Et illustrativt eksempel på det klassiske fænomen: Magt korrumperer.

PROJEKTER

» Organisation, styring og metoder i et etisk ligestillingsperspektiv 1983 – 2014

» Personlig chikane og psykisk vold i ledighedssystemet 2009 – 2014

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007

» Overgrebene mod mennesker med diabetes 1 1989 – 2014