Fokuspunkter ved strukturreform af folkekirken?

Hvilke fokuspunkter kan man opstille som krav til den kommende strukturreform af folkekirken?

Grundlæggende skal form og indhold meget gerne spille godt sammen. Så det betyder også, at en struktur for en religiøs “organisation” som folkekirken skal tænkes noget anderledes – end for eksempel et universitet eller en produktionsvirksomhed.

Den skal lige “vendes nogle omgange” – for at jeg kan se “profilen” på organisationsmodellen. Det bliver interessant at se udspillet fra Kirkeministeriets “Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”. 

» Pejlemærker for folkekirkens fremtidige organisering, af Mogens. S. Mogensen.

Tak til Mogens S. Mogensen for et godt indlæg, der giver et godt helhedsbillede af, hvad organisationsformen for folkekirken skal kunne spille sammen med.

» FOLKEKIRKEN

Personlig kompetenceprofil…

Mit “specielle talent” for det menneskelige…

Som barn af forældre med 7 års skolegang, var der som udgangspunkt ingen, der påduttede mig, at jeg skulle have en bestemt for form intellektuel mening om andre mennesker…

For mig var andre mennesker “bare” mennesker, hvoraf nogle var mere søde, rare og nemme at ha’ med at gøre – end andre…

Undervejs lærte jeg nødvendigheden af at blive god til at coache (perspektivere og konkretisere), når jeg ramler ind i menneskeligt forvirrede mennesker, der forsøger at overskride andre menneskers personlige grænser…

For mig blev (og er) sprog og organisatoriske strukturer “krykker” – som vi er nødt til at lære at gøre konstruktivt brug af, for at vi kan fungere menneskeligt ligeværdigt og civiliseret sammen med hinanden…

Læringskompetence…

Min læringskompetence fik jeg også forærende fra barnsben af…

Jeg var født med en stor “pose” af alsidige evner, så jeg havde let ved at lære og blive god til stort set alt, hvad jeg rørte ved – såvel kreativt, praktisk og intellektuelt. Samtidig var jeg et meget udadvendt, livfuldt og åbent lille menneske, der med stor iver og engagement kastede mig over alle de spændende udfordringer, jeg kunne komme i nærheden af…

Så jeg blev det, jeg selv kalder for praktikeren…

Det er i “krydsfeltet” mellem den praktiske / fysiske virkelighed og den begrebslige, teoretiske og abstrakte verden, jeg kan se, definere og beskrive det sprog, tolkninger og strukturer, der får den praktiske / fysiske virkelighed og den begrebslige, teoretiske og abstrakte verden til at spille konstruktivt sammen med hinanden…

Forandrings- / udviklingskompetence…

Jeg har et særligt talent for at kunne definere og beskrive det sprog og de strukturer, der skaber grundlaget for ligeværdig dialog mellem mennesker…

» KOMPETENCE CV

» PERSONLIG KOMPETENCEPROFIL (som PDF dokument)

» PRAKSIS-design

Biologiske afvigelser, psykiske diagnoser og psykisk ustabilitet…

Hvis man bruger biologiske afvigelser som grundlag for at definere hele personen som afvigende, lægger man et stort psykisk pres de mennesker, der lever med de biologiske afvigelser. Et pres der truer den psykiske stabilitet og personlige trivsel. Sådan som det er tilfældet med mange af de mennesker, der lever med diabetes 1 (» Ulovlige forsøg skaber problemer for mennesker med diabetes 1…).

Den samme problemstilling gør sig gældende for mennesker, der på grund af over- eller underproduktion af forskellige biologiske stoffer får en psykiatrisk diagnose. Når den biologiske faktor er kendt og er kommet under medicinsk behandling, er der ikke noget, der ellers kan karakteriseres som normafvigende set ud fra en biologisk synsvinkel. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, hvor god den medicin, der bruges på dette område, er. Der er altid plads til forbedringer, når det gælder de medicinske behandlingsområder. For at nedbringe antallet af bivirkninger. Det ideelle ville være, hvis det kunne lade sig gøre at fokusere på diæter, kosttilskud og biologisk fremstillet medicin som alternativ til den kemisk fremstillede medicin. Det vil fjerne mange af de gener og bivirkninger, der er ved meget kemiske fremstillet medicin.

Gruppen af mennesker med diagnosen fysisk og psykisk udviklingshæmning repræsenterer en tredje problemstilling, hvor fysiske og biologiske afvigelser bliver brugt til at definere hele personen som afvigende. Jo bedre man her bliver til at definere og afgrænse de fysiske og biologiske afvigelser og bryde den sociale isolation med kommunikation, der tager højde for de fysiske og biologiske afvigelser – jo bedre bliver man også til at fjerne det psykiske pres, der giver anledning til ustabil social adfærd. (» Fra tilskuer til deltager).

Fælles for overstående eksempler er, at man skaber psykisk ustabilitet og diagnoser på baggrund af et ydre stigmatiserende psykisk pres, der påvirker den personlige stabilitet og trivsel. Den psykiske ustabilitet, der bliver skabet af et ydre stigmatiserende pres, “helbreder” man ved at aftabuisere og informere saglig og seriøst om de biologiske og fysiske afvigelser, som det er muligt at helbrede og afhjælpe med medicinsk behandling, hjælpemidler og kommunikation, der tager højde for sproglige begrænsninger.

Tak til Anne Marie Eriksen, Lars Hougaard Clausen, Mogens S. Mogensen, Ricardt Riis og Gudmund Rask Pedersen for en passende kompleksitet af forskellige synsvinkler, der hjalp til at se mønstret i ovenstående problemstilling…

» PRAKSIS-design…

…værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde…

» Ulovlige forsøg skaber problemer for menneske med diabetes 1…

» Fra tilskuer til deltager…

» SUNDHEDSPROFILER

Ulovlige forsøg skaber problemer for mennesker med diabetes 1…

I det danske sundhedsvæsen er der nogle grundsten. Den ene er, at alt den behandling patienterne bliver tilbudt, skal være naturvidenskabeligt funderet. En anden grundsten er, at man ikke må lave forsøg på mennesker.

For at en behandling kan kaldes naturvidenskabelig, skal til passe til den naturvidenskabelige sygdomsforståelse. Det vil sige, den sygdomsforståelse der har afsæt i biologien, anatomien og fysiologien.

Ser vi på diabetes 1, så er den naturvidenskabelige sygdomsforståelse, at mennesker ikke længere producerer insulin. Det er det, det handler om. Man ved også at insulin styrer kroppens optagelse af næringsstoffer. Man ved også at den del af kosten, der påvirker kroppens blodsukkerværdier, er den kulhydratholdige. Og at det er kulhydratmængden i kosten, der skal passe sammen med insulinmængden, for at stabilisere blodsukkerværdierne.

Det, man også ved om diabetes 1, er, at den hverken er livsstilbetinget eller udpræget arvelig. Det generes af en eller anden ubekendt ydre miljøfaktor, der provokerer immunsystemet, så det begynder at danne antistoffer mod de insulinproducerende celler, som nedbrydes. Og så stopper insulinproduktionen.

Det var den naturvidenskabelige sygdomsforståelse. Så ser vi på den naturvidenskabelige behandling.

Den naturvidenskabelige behandling består af insulin og en beregning af hvor mange gram kulhydrat i kosten, der passer til insulinmængden. Og som hjælpemiddel har man blodsukkermålinger.

Denne naturvidenskabelige sygdomsforståelse og behandling har man kendt og haft mulighed for mindst siden 1989, hvor jeg kom med “på vognen”. For jeg har hele tiden levet med den meget praktisk enkle og letforståelige naturvidenskabelig behandling.

Men indenfor det diabetiske behandlingsområde tilbyder man ikke automatisk patienterne den naturvidenskabelig behandling, men i stedet en forsøgsbehandling der er baseret på psykisk selvkontrol af adfærd, følelser og mad. En yderst sundhedsskadelig og funktionelt invaliderende forsøgsbehandling, som i løbet af årerne har givet anledning til, at mange mennesker med diabetes 1 er blevet førtidspensioneret, tidlige invaliditet på grund af følgesygdomme og et stadig stigende antal unge mennesker, der bliver så psykisk påvirkede, at de udvikler spiseforstyrrelser.

Så man vender tingene på hovedet og tilbyder en sundhedsskadelig forsøgebehandling som det ordinære tilbud, og det naturvidenskabelige behandlingstilbud er et, man som patient selv skal finde frem til og lære sig op i. Og du skal kæmpe for at blive fritaget for forsøgsbehandlingen. Og det er det modsatte af, hvad der ellers er gældende lov indenfor det danske sundhedsvæsen.

Det giver det problem, at selvom du lærer dig selv op i den noget sundere og mere praktisk enkle naturvidenskabelige behandling, så bliver du i den diabetiske behandlerverden betragtet som “outsideren”, der lever med en eller anden form for alternativ behandling. Så i alt kontakt med sundhedsvæsnet bliver du betragtet som alternativ, en der har en uforståelig behandling – og kommer under pres til at indgå i de sundhedsskadelige forsøgsbehandlinger, for at kunne få lægehjælp til anden form for sygdom. Så det kan let blive utrolig belastende, at frasige sig den sundhedsskadelige forsøgsbehandling.

I starten tog jeg det ikke så tungt. Jeg havde en forventning om, at tiden nok skulle få bugt med det problem. For mennesker gad da ikke blive ved med at finde sig i, at få påduttet en praktisk invaliderende behandling, der gjorde det fuldkommen umuligt at leve et nogenlunde normalt aktivt liv. Men der blev jeg slemt skuffet. For forsøgsbehandling forsætter, og på nogle punkter bliver det mere og mere absurd og ekstremt. Og pludselig var jeg patienten uden behandling. Mirakelmennesket med det gode helbred, der havde en særlig evne til at gå på vandet? Så blev det for sindssygt for mig.

På det tidspunkt var jeg ved at brænde helt sammen med stress og overbelastning. Jeg var nødt til at få mig selv helt fri af alt, og skrive mig gennem alt det jeg havde oplevet for at genvinde langtidshukommelsen. Og se hvad der var hoved og hale i det alt sammen.

Og det, jeg når frem til på det diabetiske behandlingsområde, er, at man i tiden op til nu har kørt ulovlige forsøg på mennesker, vel vidende at det var forsøg. Og man har gjort det ved at bilde mennesker ind, at den psykisk selvkontrollerende forsøgsbehandling var den ordinære naturvidenskabelige behandling. Man har kort sagt løjet.

De diabetikere der i perioden fra 1989 (det er det jeg ved) og frem til nu, der ikke som udgangspunkt har fået tilbudt den praktisk enkle naturvidenskabelige behandling, der består i at lære at tælle kulhydrater i sammenhæng med insulindoseringen, har været udsat for ulovlige forsøg.

Hvor omfattende disse ulovlige forsøg med diabetes 1 er, er svært at sige. Men på Hvidovre og Bispebjerg hospitaler, er det først i 2010 – 11, man begynder at vil forsøgsforske sig til at introducere den naturvidenskabelige behandling. Så alle, der har gået til behandling disse to steder, har indtil da været udsat for ulovlige forsøg.

Som patient står du meget svagt, når man fra sundhedsvæsnets side gør et forsøg til ordinær behandling, og påberåber sig naturvidenskabelig dækning for det. Men der er ikke så meget at rafle om. Det, der er foregået mange steder på diabetesområdet op til i dag, er forsøg med mennesker. Og det er ulovligt.

Man kan ikke i et sundhedsvæsen, der er baseret på en naturvidenskabelig sygdomsopfattelse og dertilhørende behandling påberåbe sig uvidenhed om, hvad der er naturvidenskabeligt, og hvad der er forsøg.

Og det er ikke patienterne, der skal dokumentere, hvorvidt der er naturvidenskabelig dækning for sundhedsvæsnets behandlingstilbud. Det er sundhedsvæsenet, der skal sikre det.

Som patient bør man kunne føle sig nogenlunde sikker på, at den behandling, man får tilbudt i det danske sundhedsvæsen, er der saglig og seriøs naturvidenskabelig dækning for. Ellers bliver der åbnet op for en ladeport af alt muligt plat og sjusk med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for patienterne. Sådan som det desværre er tilfældet indenfor det diabetiske behandlingsområde.

Det er mig en gåde, hvordan det har kunnet få lov til at foregå…

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

» Diabetes 1 – Viden, Vinkler & Værdier…

» SUNDHEDSPROFILER