Forord til: Vinkler på ligestilling – i etisk perspektiv

Hvad er menneskelig realisme?
Ligestilling handler ikke kun om retfærdighed i fysisk, materiel og moralsk forstand. Ikke kun. Kun blandt andet.

Det handler også om etiske retningslinier for, at mennesker på tværs af forskelligheder får lige muligheder for at leve et godt liv – ud fra egne forudsætninger og præmisser. Så tilpasningskravet til periodiske mainstreamdefinitioner af normalitet ikke bliver styrende for det enkelte menneskes basale livsvilkår..

I dette hæfte kan du finde en række forskellige synsvinkler, der beskriver nogle af de etiske dilemmaer, der er forbundet med ligestilling på tværs af kultur og menneskelig forskellighed.

Hæftet er under løbende redaktion.

Venlig hilsen

Ulla Thorup Nielsen

Januar 2015

» “Vinkler” på ligestilling – i etisk perspektiv

Organisation, styring og metoder i et ligestillingsperspektiv: Litteratur

» Perspektiv, magt og styring – Luhmann & Foucault til diskussion, redigeret af Christian Borch og Lars Thorup Larsen
Bogens i alt 10 artikler omhandler centrale aspekter af Luhmanns og Foucaults arbejde. Det drejer sig bl.a. om grundlaget for de to teoretikeres epistemologiske perspektivisme, om deres analyser af statsræson og om magt, ligesom aktuel politisk styring af fritid, kultur, uddannelse og ældreomsorg analyseres i forlængelse af Luhmanns og Foucaults tænkning.

I artiklen: Velfærdsforskydninger, beskriver Holger Højlund, hvordan kontraktstyringsprincippet på ældreområdet har medført en samtidig bevægelse i retning af distancering og indoptagning – i en kombineret form af både at være deltagerne parter og passive modtagere.

Eksempel fra døgninstitutionsområdet: Min eksamensopgave: » Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management

Introduktion til Foucault: Mit studieoplæg: » Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi

» Coaching – læring og udvikling, redigeret af Reinhard Stelter
Bogen gør rede for, hvad coaching er, og hvordan den bruges indenfor ledelse, samarbejde og teambuilding. Forfatterne kommer fra såvel idrættens verden som fra erhvervslivet, og de har hentet deres viden og erfaring fra bl.a. skiløb, supervision, volleyball, lederudvikling, sejlsport og teambuilding.

» Et liv på kanten, af B. S. Christiansen
Jægersoldaten B.S. Christiansens erindringsbog fra 2004, er en bog om at være en enspænder, der ikke passede ind i det etablerede samfunds snævre rammer – og som var nødt til at finde sin egen vej gennem livet. Og så giver bogen også et interessant indblik i den træning og lederudvikling mennesker gennemgår i jægerkorpset.

» Etik – en praktisk synsvinkel, af Kjartan Skovly Kversøy
En praktisk rettet bog, der giver nogle værktøjer til at evaluere etikken i egen praksis. Bogen skelner som noget centralt mellem begreberne etik og moral.

» Grundbog i projektledelse, af Hans Mikkelsen og Jens Ove Riis
Bogen indeholder en introduktion til projektarbejdsformen og en beskrivelse af en række bredt anvendelige metoder og værktøjer.

» Projekthåndbog i projektledelse, af studerende på kurset i projektledelse DTU 1999
(Jeg var med på opgaverne: 1: Projekts karakteristika; 8: Beskrivelse af arbejdsmetoder i projektet; 9: Detail projektplaner for arbejdsgrupperne; 41: Analyse af projektstyringsprogrammet: MS projekt. Øvrige erfaringer og udbytte: » Projektledelse)

» Mærk verden – En beretning om bevidsthed, af Tor Nørretranders
Bogen giver en beskrivelse af, hvad bevidsthed er for en størrelse, og hvordan vi registrer og lager langt mere, end vi er i stand til at være bevidste om. Bogen giver også en række eksempler på de grundlæggende forskelle på lineær tankegang (Struktureret / Bevidst logisk), og cirkulær tankegang (Komplekst / helhedsorienteret og ubevidst / “intuitiv”).

» Udspil om læring i arbejdslivet, redigeret af Knud Illeris
Bogen er en statusopgørelse over den aktuelle nytænkning omkring voksenuddannelse, og indeholder blandt andet artikler om praksisrettede erfaringer om læring på arbejdspladsen, kompetenceudvikling og læringsrum.

» Tekster om læring, redigeret af Knud Illeris
Bogen indeholder 31 tekster (1. udgave 2000), der tilsammen giver en bred, varieret og alsidig belysning af læringsteoriens mange områder og perspektiver. Bogen giver mulighed for at stifte direkte bekendtskab med alle de vigtigste læringsteoretikere og samtidig få et struktureret indblik i læringsteoriernes brogede mangfoldighed og forskellighed.

Eksempler på udviklingsteorier, der bliver brugt indenfor undervisningsområdet: Mit eksamensoplæg: » Piaget og Vygotsky

» Følsomhedens etik, af Kirsten Marie Bovbjerg
I bogen viser Bovbjerg, hvordan der skabes en ny arbejdsmoral og en ny religion. Drivkraften er det enkelte menneskes behov for selvrealisering. Den er grundlag for virksomhedernes forsøg på at disciplinere medarbejderne, så de oplever en kaldsrelation til deres arbejde.

Bovbjerg kommer i bogen ind på: Hvordan NLP, der kaldes moderne management, arbejder som et præsteskab; Folkeskolelovens princip om ansvar for egen læring; Og fagbevægelsens tilslutning til det udviklende arbejde.

Artikel: » Selvets disciplinering – en ny pagt i arbejdslivet, af Kirsten Marie Bovbjerg

» Psykologiens videnskabsteori – en introduktion, af Gerd Christensen
Bogen giver en beskrivelse af psykologiens videnskabsteoretiske stilling i spændingsfeltet mellem de tre videnskabelig hovedområder: Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab, og giver også en introduktion til psykologiens fundamentale videnskabsteoretiske problem: Forholdet mellem det fysiske og det psykiske.

» Sindssygdom og psykologi, af Michel Foucault
I bogen viser Foucault, hvordan man ved at isolere dem, der afviger fra samfundets orden, gør dem til objekter for en psykologi, der hævder at kurere dem fra en “galskab”, der er defineret af fastlåste forestillinger om normalitet.

» Neuropædagogik – En skole for hele hjernen, af Matti Bergström
I bogen viser Bergström, hvordan hjernen har brug for at blive stimuleret med flere forskellige former for aktiviteter for at kunne udvikle evnerne på flere fronter. En ensidig fokusering på indlæring af viden begrænser udviklingen af evnerne til at kunne prioritere og være skabende. Bergström har været med til at udvikle den tværfaglige disciplin: Neuropædagogikken.

» Fra tilskuer til deltager – Om kommunikation og samhandling med udviklingshæmmede; og Ansvar og etik i socialpædagogiks arbejde, af Per Lorentsen
En af dem, der har gjort meget for at bryde med de stereotype billeder af mennesker med diagnoser og handicap, er den norske psykolog Per Lorentzen.

Per Lorentzen er selv far til en multihandicappet datter.

» Fra tilskuer til deltager: Noter fra temadage med Per Lorentzen

» Her går det godt, send flere penge, af Anne Knudsen
En bog om hvordan indgroet selvtilstrækkelighed bliver brugt til at ekskludere dem, der er anderledes.

» Undtagelsen, af Christian Jungersen
En bog om mobning og det menneskelige kaos af forvirrede tanker og følelser, der følger af det. Vi får historien beskrevet, sådan som den opleves ud fra en række hovedpersoners forskellige synsvinkler. Når bogen er læst til ende, efterlader den et uafklaret spørgsmål: Gad vide, hvad der er op og ned på historien? Gad vide, hvad der i virkeligheden skete?

» Tilværelsens ulidelige lethed, af Milan Kundera
En bog om forskellige tilgange til livet – det vedkommende engagement og det tilsvarende modsatte, manglen på vedkommende engagement. Bogen indeholder desuden en ordbog, der beskriver, hvordan den subjektive symbolske betydning mennesker tillægger en række forskellige forhold, giver anledning til misforståelser mellem mennesker.

» Processen, af Franz Kafka
En bog om den fremmedgjorte borger der bliver fanget i et uigennemskueligt og komplekst bureaukratisk magtspil.

» Kammerat Napoleon, af George Orwell
Et illustrativt eksempel på det klassiske fænomen: Magt korrumperer.

PROJEKTER

» Organisation, styring og metoder i et etisk ligestillingsperspektiv 1983 – 2014

» Personlig chikane og psykisk vold i ledighedssystemet 2009 – 2014

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007

» Overgrebene mod mennesker med diabetes 1 1989 – 2014